Duran.sk Úvod

Úvod

Advokátsku kanceláriu založil JUDr. Marek Ďuran v roku 2001. Sídlo kancelárie je v Nitre.


Advokátska kancelária poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Poskytovanie právnych služieb zahŕňa najmä:
- zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
- poskytovanie právnych rád,
- spisovanie listín o právnych úkonoch,
- spracúvanie právnych rozborov,
- správa majetku klientov,
- organizovanie valných zhromaždení,
- ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.


Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky. Tomuto zameraniu zodpovedá poskytovanie právnych služieb v širokom spektre oblastí slovenského právneho poriadku, a to nielen v slovenskom, ale aj v nemeckom, anglickom, prípadne za spolupráce tlmočníka aj v inom svetovom jazyku. V rámci komplexného poskytovania právnych služieb zabezpečuje advokátska kancelária svojim klientom aj spoluprácu s externými pracovníkmi z oblasti notárskych služieb, finančného a daňového poradenstva, ako aj služieb spojených s výkonom rozhodnutia - exekúciou.


Advokátska kancelária ponúka svojim klientom niekoľkoročné skúsenosti a vysoké odborné znalosti práva v snahe poskytnúť čo možno najkvalitnejšie právne služby založené na rýchlej a profesionálnej právnej pomoci zohľadňujúcej predovšetkým individuálne požiadavky a prístup ku každému klientovi. Usiluje o to, aby svojim klientom poskytla efektívne právne poradenstvo, ktoré umožní presadiť záujmy klienta všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk