Duran.sk Organizovanie valných zhromaždení

Organizovanie valných zhromaždení

Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti predstavuje najvyšší orgán spoločnosti, na ktorom sa účastnia spoločníci spoločnosti, prípadne jej akcionári, s cieľom rozhodovať o základných otázkach spoločnosti.


Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) predovšetkým:

- schvaľovanie stanov spoločnosti a ich zmien,
- rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania spoločnosti,
- voľba a odvolanie konateľov, členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti,
- rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti, a
- ďalšie otázky, ktoré zákon alebo stanovy spoločnosti zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia pri zohľadnení povahy konkrétnej obchodnej spoločnosti.


Obchodný zákonník stanovuje pre obchodné spoločnosti povinnosť organizovať valné zhromaždenie najmenej raz za rok.


Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis pri organizovaní valných zhromaždení, ktorý zahŕňa:

- vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a podkladov (vyhotovenie pozvánky na valné zhromaždenie, zápisnice o priebehu valného zhromaždenia, listiny prítomných spoločníkov alebo akcionárov, a to všetko v potrebnom množstve rovnopisov),
- zabezpečenie účasti notára na valnom zhromaždení v prípade, ak to zákon vyžaduje (napr. pri zmenách v akciovej spoločnosti, kde sa rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov),
- zápis prijatých zmien do obchodného registra alebo iných úradných evidencií a zastupovanie klienta v konaní pred príslušnými inštitúciami,
- zabezpečenie hlasovania prostredníctvom čítacích zariadení čiarových kódov v prípade valného zhromaždenia s väčším počtom akcionárov (100 a viac),
- doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta


Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia spoločnosti

Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia spoločnosti tvorí náhrada hotových výdavkov (súdne, správne a iné poplatky) a odmena advokáta, ktorá sa odvíja od konkrétneho typu spoločnosti a právnych úkonov požadovaných zo strany klienta.

 

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk