Duran.sk Prevody nehnuteľností

Prevody nehnuteľností

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti možno nadobudnúť rôznym spôsobom a na základe rôznych právnych skutočností. Jedným z nich je prevod vlastníckeho práva, ktorým rozumieme nadobudnutie vlastníckeho práva na základe prejavu vôle zmluvou.

Zmluvným nadobudnutím vlastníckeho práva je každá zmluvou založená zmena v osobe vlastníka nehnuteľnosti, pri ktorej nadobúdateľ nehnuteľnosti odvodzuje svoje vlastnícke právo od doterajšieho vlastníka. Typickými zmluvami, prostredníctvom ktorých sa nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti je kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva a ďalšie zmluvy právne vymedzené v príslušných ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (a to napr. zmluva o dielo, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda dedičov o vyporiadaní dedičstva, inominátne zmluvy podľa ust. § 51 a pod.).


Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rozlišujeme dve fázy:
1. uzavretie zmluvy a
2. vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


Základným predpokladom prevodu vlastníckeho práva je zásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, než sám má.


Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis spojený s prevodom nehnuteľností, ktorý zahŕňa:
- prípravu úplnej zmluvnej dokumentácie (vrátane spísania napr. rezervačných zmlúv a zmlúv o uzatvorení budúcich zmlúv),
- prípravu podkladov pre zriadenie/zrušenie záložného práva k nehnuteľnosti,
- prípravu podkladov pre zriadenie/zrušenie vecného bremena,
- prípravu podkladov súvisiacich s inými zabezpečovacími prostriedkami,
- vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho a iného práva do katastra nehnuteľností a zastupovanie klienta v konaní pred katastrálnym úradom, prípadne správou katastra
- doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta


Náklady spojené s prevodom nehnuteľností
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností tvorí náhrada hotových výdavkov (súdne, správne a iné poplatky) a odmena advokáta, ktorá sa odvíja od rozsahu právnych úkonov požadovaných zo strany klienta.

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk