Duran.sk Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Obchodný register | http://www.orsk.sk

Živnostenský register | http://www.zrsr.sk

Notársky centrálny register záložných práv | http://www.notar.sk

Centrálny depozitár cenných papierov SR | http://www.cdcp.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR | http://www.justice.gov.sk

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR | https://www.minv.sk/?sekcia-verejnej-spravy

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR http://www.katasterportal.sk | http://www.geodesy.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR | http://www.upv.sk

Štatistický úrad SR | http://www.statistics.sk

Portál daňovej správy SR | http://www.drsr.sk

Slovenská advokátska komora | http://www.sak.sk

Zákony | https://www.slov-lex.sk/domov

Kódex pre spracúvanie osobných údajov advokátom | https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/ope

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk