Duran.sk Zakladanie obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti sú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) právnickými osobami založenými za účelom podnikania. Zakladateľmi obchodných spoločností môžu byť fyzické a právnické osoby.


Obchodný zákonník upravuje nasledovné formy spoločností:
1.    verejná obchodná spoločnosť
2.    komanditná spoločnosť

Typickým znakom týchto obchodných spoločností je solidárne (spoločné a neobmedzené) ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a oprávnenie spoločníkov konať v mene spoločnosti v dôsledku toho, že sú spoločníkmi. Existencia spoločnosti je viazaná spravidla na trvanie účasti spoločníka v spoločnosti. Podmienkou vzniku spoločnosti nie je vkladová povinnosť spoločníkov a ani vytvorenie základného imania. Právna teória označuje tento typ spoločností ako tzv. personálne obchodné spoločnosti.

3.    spoločnosť s ručením obmedzeným
4.    akciová spoločnosť

Tzv. kapitálové obchodné spoločnosti charakterizuje najmä to, že spoločníci ručia za záväzky spoločnosti iba v obmedzenom rozsahu, pričom na základe samotnej účasti spoločníkovi zo zákona nevzniká oprávnenie konať v mene spoločnosti. Podmienkou účasti býva povinnosť vložiť vklad v stanovenej výške a vytvorenie základného imania. Kapitálové spoločnosti môžu byť založené aj za iným účelom ako je podnikanie, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.


Obchodné spoločnosti sa zakladajú spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, prípadne ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, zakladateľskou listinou, podpísanou všetkými zakladateľmi.


Obchodné spoločnosti vznikajú dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.


Všetky právne úkony týkajúce sa založenia a vzniku obchodnej spoločnosti musia mať písomnú formu, prípadne formu notárskej zápisnice, v prípadoch, kde to ustanovuje Obchodný zákonník. Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis spojený so zakladaním a vznikom nových obchodných spoločností, ktorý zahŕňa:

- vypracovanie potrebných zakladateľských dokumentov (spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, prípadne zakladateľskej listiny) a iných listín vo forme požadovanej zákonom,
- príprava podkladov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení,
- vypracovanie návrhu na zápis novej obchodnej spoločnosti do obchodného registra a jeho podanie v mene klienta,
- zastupovanie klientov v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom,
- doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta

Náklady spojené so založením novej obchodnej spoločnosti

Náklady spojené so založením novej obchodnej spoločnosti tvorí náhrada hotových výdavkov (súdne, správne a iné poplatky) a odmena advokáta, ktorá sa odvíja od konkrétneho typu obchodnej spoločnosti a právnych úkonov požadovaných zo strany klienta.


V súvislosti so zakladaním a následným pôsobením obchodných spoločností poskytuje advokátska kancelária aj ďalšie právne služby spočívajúce napr. v zmenách údajov zapísaných v obchodnom registri, zmenách právnej formy obchodných spoločností, prevodoch obchodných podielov, organizovaní valných zhromaždení a pod..

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk